Zásady ochrany osobních údajů

Kdo data zpracovává

Správcem osobních údajů je Nikol Rýdlová, IČ:03724514, se sídlem Na Výsluní 3, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601 (dále i jen „Správce“).

V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, pojišťovna apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb zadaných do registračního formuláře. Správce tyto údaje považuje za přesné, pravdivé a dobrovolně poskytnuté. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci akcí.

Zpracovávané údaje jsou:

● identifikační údaje, typicky jméno a příjmení, datum narození;
● kontaktní údaje, typicky e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
● údaje související s Vašimi objednávkami a požadavky, typicky rozsah objednávek,

předsmluvní informace apod.;

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:
● plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.);
● správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců);
● zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky);
● komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt

apod.);
● zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky e-mailem);
● plnění povinností daných zákonem.
● fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci kurzů a

obdobné činnosti v režii Správce údajů, a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

Osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se udělují na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány a archivovány maximálně po dobu deseti let, následně budou smazány a skartovány. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce provedl technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům o sobě máte ze zákona následující práva:

● právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaké to jsou);
● právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné);
● právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz);
● právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány);
● právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
● právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva);

Zasílání newsletteru Výtvarný Ateliér Nikol Rýdlové

Zájemcům o naše služby a našim zákazníkům, kteří nám poskytli e-mailovou adresu, zasíláme občas informace o novinkách, slevách, akcích nebo o službách, které poptávali apod. Takové informace zasíláme po dobu, po kterou dle těchto zásad archivujeme a zpracováváme poskytnuté osobní údaje. Nepřejete-li si dostávat náš občasný newsletter, můžete se odhlásit, a to zasláním e-mailu s předmětem „Nezasílat newsletter“ na naši adresu: info@ateliernr.cz . Odhlašovací e-mail zašlete z adresy, kterou chcete z odběru informací odhlásit.

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen „zásady“) jsou platné a účinné ode dne 25.05.2020. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.
Nikol Rýdlová je oprávněna jednostranně měnit tyto zásady s tím, že o změnách je povinna informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.
Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.