Všeobecné podmínky

I. Definice pojmů

„Poskytovatelem“ je Nikol Rýdlová, IČ:03724514, se sídlem Na Výsluní 3, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601.

„Nabídka kurzů“ je seznam aktuálně plánovaných kurzů, workshopů, lekcí zaměřených na výuku a praktická cvičení v oblastech výtvarného umění a tvorby, obvykle konaných v prostorách Výtvarného ateliéru Nikol Rýdlové, nebo na místech jinak určených (typicky při tvorbě v exteriérech).

„Kurz“ je jakýkoli kurz z nabídky kurzů poskytovatele. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je pojmem „kurz“ rovněž myšlen i jakýkoli workshop, jakákoli samostatně nabízená lekce, příměstský tábor a obdobné služby poskytovatele.

„Student“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu a sama uzavřela smlouvu o umístění v kurzu.

„Účastník“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu, avšak sama smlouvu o umístění v kurzu neuzavřela.
„Klient“ je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela partnerskou smlouvu nebo smlouvu o umístění v kurzu pro jednoho nebo více účastníků, nebo zakoupila poukaz.

„Smlouva o spolupráci“ je smlouva stanovující specifické podmínky, bývá uzavírána typicky mezi poskytovatelem a klientem.

„Smluvní vztah“ je tvořen smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

„Kurzovné“ je cena poskytnutí služeb poskytovatele poskytovaných studentovi v rámci konkrétního kurzu. V ceně jsou zahrnuty výtvarné pomůcky, materiály a drobné občerstvení (např. voda, káva, čaj, apod.) Rozsah konkrétních pomůcek a materiálu poskytovaných v rámci jednotlivých kurzů je zavislý na druhu kurzu a může se tak lišit. V některých kurzech je potřeba, aby si účastník některé pomůcky či materiál obstaral vlastní, nebo si je za příplatek zapůjčil v ateliéru.

„Poukaz“ je potvrzení vydané poskytovatelem, na základě kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu.

II. Nabídka kurzů

Poskytovatel nabídku kurzů zveřejňuje na internetových stránkách ateliernr.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků (Facebook, Instagram, letáky, inzerce v tisku, v rozhlase apod.)

V nabídce kurzů najdete informace o tematickém zaměření jednotlivých kurzů, obsahu, struktuře a jejich běžném rozsahu v podobě, v jaké se již konaly, aktuálně probíhají a jak jsou běžně plánovány, o jejich nejbližších termínech a místě konání.
Jednotlivé kurzy mohou být individuálně přizpůsobovány aktuálně se účastnícím studentům a účastníkům kurzu. Veškerá prezentace služeb a kurzů poskytovatele na stránkách ateliernr.cz je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o jejich poskytování v podobě přesně odpovídajícímu zveřejněnému popisu.

Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly, a současně aby proběhly také v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodů na straně lektora (např. nemoc, osobní překážky, technické problémy aj.) může být kurz veden jiným lektorem bez předchozího upozornění, případně může být kurz zrušen, avšak poskytovatlem bude poskytnuta adekvátní náhrada.

V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než původně dle plánu kurzů předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tomto informovat s přiměřeným předstihem všechny studenty a účastníky.

III. Objednávka

Kurz lze objednat zájemcem vyplněním registračního formuláře na stránkách ateliernr.cz.
Odeslání objednávky dle předchozího ustanovení je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem, je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná.
Pro sjednání platné objednávky a pro oboustranné odsouhlasení jejího obsahu je využito především e-mailových zpráv.
Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
Přijetím příslušné úhrady poskytovatelem, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena.
Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle příslušné oboustranně odsouhlasené objednávky.

IV. Poukazy

Zakoupením poukazu, označovaného i jako „dárkový poukaz“ nebo „slevový poukaz“ apod., může klient sjednat slevu pro jím určenou osobu. Poukaz je vystaven poskytovatelem ve fyzické podobě dle dohody s klientem. Poukaz vystavený poskytovatelem má omezenou platnost. Každý poukaz je označen jedinečným identifikátorem a je určen pro použití určenou oprávněnou osobou při čerpání určených služeb poskytovatele.

Doba platnosti poukazu je 12 měsíců ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba platnosti.
Součástí dohody mezi klientem a poskytovatelem je určení:

služeb poskytovatele, k jejichž úhradě lze poukaz použít identifikace a kontaktních údajů klienta
identifikace osoby oprávněné k uplatnění poukazu (tj. zájemce o kurz, příjemce poukazu) kontaktních údajů oprávněné osoby způsobu úhrady ceny za vystavení poukazu klientem data vystavení a způsobu převzetí (předání) poukazu grafické podoby poukazu a případných individuálních a specifických podmínek.

Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí slevy oprávněné osobě při čerpání služeb poskytovatele v průběhu doby platnosti poukazu, a to až do výše sjednané ceny poukazu a výroba poukazu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání slevy oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti poukazu.

Výroba poukazu je zahájena v den přijetí platby poskytovatelem.
Čerpání slevy poskytované na základě vystaveného poukazu proběhne okamžikem, kdy mezi poskytovatelem a oprávněnou osobou dojde k dohodě na termínu konání (anebo zahájení) kurzu z nabídky poskytovatele. Sleva bude využita nebo odečtena při úhradě kurzu. Tato dohoda probíhá obdobně, jako v případě objednání kurzu zájemcem. Provedením čerpání slevy oprávněnou osobou poukaz ztrácí další platnost.
Z ceny kurzu, do kterého se oprávněná osoba přihlásí, bude odečtena hodnota poukazu. Případný rozdíl v ceně musí být vyrovnán nejpozději v den zahájení kurzu.

Vystavené poukazy nelze proplácet, ani nijak směňovat za peníze, věci, jakékoli zboží apod.
Klientem již zaplacené a poskytovatelem klientovi zaslané nebo mu předané poukazy nejsou poskytovatelem přijímány zpět ani propláceny. Ve výjimečných situacích na straně oprávněné osoby nebo klienta, lze změnit oprávněnou osobu, avšak vždy na základě souhlasu poskytovatele. Poskytovatel má právo v takovém případě požadovat předložení vystaveného poukazu.
Sleva na základě poukazu bude poskytovatelem přiznána pouze oprávněné osobě.

V případě ztracených nebo poškozených poukazů je jejich náhrada možná výhradně na základě dohody s osobou, která prokáže, že je osobou oprávněnou a/nebo klientem v době, kdy předání oprávněné osobě ještě nenastalo. Poskytovatel si
v takových případech vyhrazuje právo jednostranně s konečnou platností rozhodnout, zda náhrada poukazu bude provedena.

V případě poškozených poukazů je vždy nutné odevzdání poškozeného poukazu poskytovateli k posouzení.
Každý poukaz lze uplatnit pouze jednou, není-li výslovně a písemně pro konkrétní případ předem sjednáno s klientem jinak.

V. Platby

Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a zaslání faktury .

V případě, že k přijetí úhrady dojde později než před zahájením kurzu nebo 14 dnů od odsouhlasení objednávky, není poskytovatel povinen služby poskytnout v celém rozsahu odsouhlasené objednávky.

Po přijetí úhrady v termínech dle tohoto ustanovení je o případných změnách v rozsahu plnění poskytovatel povinen neprodleně studenta informovat.

Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednaném odsouhlasenou objednávkou.

VI. Storno a náhrady

V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby student absolvoval konkrétní kurz (nemoc, jiné nepředvídatelné okolnosti apod.), bude ze strany studenta i ze strany poskytovatele vyvíjena snaha, aby bylo sjednáno obdobné plnění
v odpovídajícím rozsahu.

V případě, že objednaný a uhrazený kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny studenty a účastníky, a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li v takovém případě sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí studentům přijaté úhrady, a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění v případě zrušení části kurzu, nebo až do výše přijatých úhrad v případě zrušení celého kurzu.

V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel studentovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:

0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast studentem zrušena alespoň 30 dnů před zahájením kurzu
20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast studentem zrušena méně než 30 dnů, ale alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast studentem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast studentem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu
90% z ceny kurzu (vráceno 10%), pokud je účast studentem zrušena přede dnem zahájení kurzu, ale méně než 3 dny před zahájením kurzu

V případě zrušení účasti na příměstském táboře ze strany účastníka kurzu před zahájením tábora, vrátí poskytovatel účastníkovi kurzu přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:

0% z celkové ceny tábora, dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 91 a více dnů před zahájením tábora
20% z celkové ceny tábora, dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 90-31 dní před zahájením tábora
60% z celkové ceny tábora, dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 30-15 dnů před zahájením tábora
80% z celkové ceny tábora, dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 14-1 den před zahájením tábora
100% z celkové ceny tábora, pokud přihlášené dítě na příměstský tábor nenastoupí

V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče najdou náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány a bude Vám vráceno 100% z celkové ceny tábora. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.

V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Student (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.

V případě neúčasti studenta (oprávněné osoby) na kurzech s uplatněním čerpání slevy na základě poukazu lze studentovi vracet dle předchozího ustanovení úhrady, které sám uhradil nad rámec poskytnuté slevy.

Objednávku poukazu lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem. Zrušení nebo storno platnosti poukazu nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze poskytovatel, nebo klient, který poukaz objednal a uhradil.

V případě zrušení objednávky poukazu klientem, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu a výrobu poukazu, a to až do výše 300,- Kč.

Zrušení platnosti nebo storno poukazu není možné po okamžiku určení kurzu oprávněnou osobou s čerpáním slevy.

VII. Obecná ustanovení

Vztahy mezi poskytovatelem a zájemcem (nebo studentem, účastníkem, či klientem) se řídí českými zákony v platném znění. Veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány soudně podle českého práva.

Zájemce, student, klient nebo účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (do 25. 5. 2018) a počínaje dnem 25. 5. 2018 již nově podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, které poskytovateli předá v souvislosti s projevením zájmu, objednáváním, uzavřením smlouvy, správou Smlouvy a/nebo poskytováním služeb, poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.

Poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách poskytovatele, plnění smluv, zajištění oprávněných zájmů poskytovatele a plnění zákonných povinností. K zajištění těchto činností je poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu.

Zájemce, student, klient a/nebo účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz apod.

Další informace k problematice osobních údajů jsou uvedeny v části „Zásady ochrany osobních údajů “.
Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (poskytovatel) tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. S ohledem na citované ustanovení občanského zákoníku je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením.

Během kurzů je poskytovatel oprávněn a zájemce, student, klient, účastník nebo zákonný zástupce to bere na vědomí, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech.

Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamu neúčastnit.
Poskytovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytovaných služeb a pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.

Zájemce, student, klient nebo účastník uděluje poskytovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů poskytovatele, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Poskytovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je poskytovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla nebo jejich reprodukce dle svého uvážení jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.

Zájemce, student, klient, účastník nebo zákonný zástupce se seznámil s „Všeobecnými podmínkami“ a zaškrtnutím souhlasu s podmínkami v přihlašovacím formuláři stvrzuje, že se všemi výše uvedenými body souhlasí a je si vědom všech povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.ateliernr.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25. května 2020 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.